గెలీలియో గెలీలి – Galileo Galilei Information in Telugu

Galileo Galilei Information in Telugu

Galileo Galilei Information in Telugu గెలీలియో గెలీల ఇటలీకు చెందిన ప్రముఖ భౌతిక శాస్త్రవేత్త, గణితజ్ఞుడు, భౌగోళిక శాస్త్రజ్ఞుడు, తత్వవేత్త. టెలీస్కోపు (దూరదర్శిని) … Read more